Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach ogłasza nabór
do klasy 1 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza na rok szkolny 2021/2022

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów ósmej klasy SP, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na postawie egzaminu wstępnego, dostarczonych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły podstawowej oraz przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty OKE.


 

 O SZKOLE

Szkoła Plastyczna w Katowicach rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku, jest więc placówką z długoletnim stażem i bogatym dorobkiem w dziedzinie kształcenia plastycznego młodzieży. Z dniem 1 września 2019 roku na podstawie rozporządzenia MKiDN dotychczasowe liceum plastyczne oraz ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych stały się liceum sztuk plastycznych. Na rok szkolny 2021/2022 przeprowadzony zostanie nabór do 1 klasy liceum sztuk plastycznych. Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne: rysunk i malarstwo, rzeźba, podstawy projektowania i kompozycji, projektowanie multimedialne, podstawy filmu i fotografii, historia sztuki, specjalności artystyczne; oraz ogólnokształcące. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie 4 specjalności artystycznych: TECHNIKI GRAFICZNE | TECHNIKI RZEŹBIARSKIE | FORMY UŻYTKOWE: JUBILERSTWO | FILM I FOTOGRAFIA: REALIZACJE INTERMEDIALNE. Pod koniec klasy 1 PLSP uczniowie dokonują wyboru specjalizacji po zapoznaniu się z każdą ze specjalności oraz wybierają naukę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: historia sztuki [obowiązkowo], język polski, matematyka, j. angielski [do wyboru]. Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym, uprawniającym do wyboru studiów w różnych dziedzinach, w kraju i zagranicą.

Aby rozpocząć naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych należy pozytywnie przejść egzamin wstępny przeprowadzany zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

Przed egzaminem wstępnym szkoła prowadzi nabór elektroniczny poprzez stronę szkoły [nie kuratorium!] oraz konsultacje prac plastycznych kandydata!

Platforma do rejestracji elektronicznej zbędzie dostępna od 1 kwietnia do 31 maja 2021 r.

Szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia (Artystyczny kurs przygotowawczy) dla kandydatów do klasy 1 PLSP w środy, w godz. 16:15–18:00

 

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest szkołą artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do PLSP należy zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej szkoły, umieścić tam swoje realizacje i wziąć udział w konsultacji prac (w tym roku w formie on- line) oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru. Szkoła posiada własny system elektronicznego składania wniosków, co nie zwalnia kandydata z konieczności uzupełnienia dokumentów w formie papierowej.

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest konieczne, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

1. Rejestracja elektroniczna

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest placówką artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do PLSP należy zarejestrować się na platformie rekrutacyjnej szkoły, umieścić tam swoje realizacje i wziąć udział w konsultacji prac (w tym roku w formie on- line) oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru. Szkoła posiada własny system elektronicznego składania wniosków, co nie zwalnia kandydata z konieczności uzupełnienia dokumentów w formie papierowej i prezentacji prac własnych.

Rejestracja elektroniczna kandydatów do klasy pierwszej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się za pomocą strony rekrutacja.plastyk.katowice.pl

Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce rekrutacja.

Rejestracja elektroniczna będzie udostępniona kandydatom od 1 kwietnia 2021 r.

       Rejestracja elektroniczna kandydatów do klasy pierwszej PLSP jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na udostępnienie danych oraz wizerunku kandydata

       pracownikom ZSP w Katowicach w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym konsultacji on-line.

Kandydat po wypełnieniu formularza rejestracyjnego powinien wygenerować plik PDF, wydrukować go, a następnie potwierdzić podpisami i pieczęciami w stosownych miejscach, potwierdzając tym samym prawdziwość danych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do szkoły wraz z innymi dokumentami do 11 czerwca 2021 r. (najpóźniej w dniu egzaminu).

 


 

ZASADY REKRUTACJI

2. Konsultacje dla kandydatów do klasy 1-szej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Od połowy kwietnia do końca maja br. za pośrednictwem Microsoft Teams odbywać się bedą rozmowy z kandydatami do klasy 1-szej PLSP. Na konsultacje kandydaci do klasy 1-szej zgłaszają się za pośrednictwem wewnętrznej platformy rekrutacyjnej. Konsultacje nie mają wpływu na punktację egzaminacyjną, mają służyć poznaniu się obu stron oraz przekazaniu kandydatowi zaleceń korygujących pomocnych podczas egzaminu wstępnego.Na konsultacji on-line, prócz kandydata, może byc rówież obecny rodzic. Na potrzeby konsultacji należy przygotować i przekazać, w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej, e-teczkę, tzn. pakiet prac własnych,  (około 20 prac, maksymalnie 25)  wykonanych w różnych technikach,  w tym: 5 prac rysunkowych, 5 prac malarskich wykonanych technikami tradycyjnymi tzn.tempery, akryle, pastele, kredki, ołówki itp. - nie technikami cyfrowymi oraz od 5 do 15 prac, które przedstawią predyspozycje oraz szerokie zainteresowania artystyczne kandydata (realizacje cyfrowe, formy przestrzenne, projekty, fotografie, animacje - w przypadku tych ostatnich konieczny jest kontakt celem ustalenia formy przekazania pliku). Ponadto należy złożyć opisaną teczkę z dokumentami. Kandydat zobowiązany jest przynajmniej raz wziąć udział w konsultacjach. Przejście przez konsultacje umieszcza kandydata na liście przystępujących do egzaminów wstępnych.

 

Terminarz konsultacji:

Czas trwania konsultacji on-line: 12 kwietnia - 31 maja 2021 roku | Zostanie wyznaczony konkretny dzień

Godziny konsultacji: zostaną podane po ustaleniu

Miejsce konsultacji: przestrzeń on-line

Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych ZSP

 

Teczka z pracami = e-teczka:

Około 20-25 prac wykonanych w różnych technikach, które przedstawią zainteresowania artystyczne kandydata:

  • malarstwo (5 prac wykonanych technikami tradycyjnymi, nie cyfrowymi)
  • rysunek, szkice (5 prac wykonanych technikami tradycyjnymi, nie cyfrowymi)
  • tematyka powyższych: martwa natura, portret, postać, pejzaż, wnetrze)
  • dokumentacja fotograficzna wykonanych rzeźb lub innych form przestrzennych
  • realizacje cyfrowe, fotografia, projekty, animacje i in., 

Teczka z dokumentami:

  • Arkusz rejestracyjny wydrukowany ze strony rekrutacja.plastyk.katowice.pl potwierdzony podpisami właściwych osób oraz pieczęciami [podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 SP wraz z wyciągiem ocen z półrocza klasy 8 SP, opinia szkoły o uczniu]
  • świadectwo ukończenia klasy 7 SP [może być poświadczone lub kolorowe ksero]
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
  • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej* (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych)* (jeśli dotyczy)
  • Biała tekturowa teczka powinna być opisana w dolnym prawym rogu:

 Kandydat do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Na rok szkolny 2021/2022

Imię i nazwisko

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest konieczne, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

 

EGZAMIN WSTĘPNY 2021/2022

3. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w tym roku obejmuje jedynie część praktyczną, z powodu pandemii nie będzie części teoretycznej. W części praktycznej kandydaci wykonują prace plastyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. W części teoretycznej sprawdzana będzie znajomość i zainteresowania kandydata historią sztuki i zjawiskami kulturalnymi w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [zagadnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły]. Podczas tej części egzaminu kandydat przedstawia również teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji. Na egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Terminarz egzaminów wstępnych:

Egzamin praktyczny: 12 czerwca 2021 roku | sobota

godzina: 9:00-12:30 | zbiórka i sprawdzenie obecności 30 min. wcześniej tj. 8:30 (szkoła będzie otwarta dla kandydatów od godz. 8:15)

miejsce: parter, sala wystawowa

Egzamin z historii sztuki: 15-17 czerwca 2021 roku | poniedziałek – środa

godzina: od 9:00 | prosimy przyjść ok. 30 min. wcześniej niż wyznaczona godzina

miejsce: 1 piętro, sala nr 104

EGZAMIN PRAKTYCZNY | 12 czerwca 2021

Rysunek /godz. 9:00 – 10:00 (czas realizacji 60 minut)

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

     • 2 miękkie ołówki,
     • 2 twarde ołówki,
     • gumkę do gumowania,
     • kartkę formatu A3.

Malarstwo / godz. 10:10 – 11:10 (czas realizacji 60 minut)

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

     • farby plakatowe, pędzle, pojemnik na wodę,
     • paletę do mieszania kolorów,
     • kartkę formatu A3.

Kompozycja / godz. 11:20 – 12:20 (czas realizacji 60 minut)

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

     • narzędzia rysunkowe, ołówki, markery, mazaki, kredki, 
     • nożyczki, klej,
     • kartkę formatu A3.

 

EGZAMIN USTNY | 15-17 czerwca 2021

Dzień i godzina egzaminu ustnego ustalona zostanie po zakończeniu konsultacji i widoczna będzie dla kandydatów po zalogowaniu się do systemu rekrutacji na stronie szkoły od 1 czerwca 2021 roku / informację będzie można uzyskać również telefonicznie

     • W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi. 
     • Kandydat przedstawia również komisji teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji.

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

Lista zagadnień, na podstawie których tworzone będą pytania znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA | Zagadnienia opracowano na bazie podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej

  1. Rozpoznawanie i analiza najważniejszych stylów w architekturze europejskiej – romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm.
  2. Zabytki architektury w najbliższej okolicy i regionie.
  3. Ciekawa wystawa obejrzana w muzeum lub galerii.
  4. Charakterystyka i rozpoznawanie najważniejszych dziedzin plastyki: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film.
  5. Rozpoznawanie i charakterystyka twórczości: Rafaela, Michała Anioła, Rembrandt’a van Rijn, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Pablo Picassa, Salvadora Dali, Zdzisława Beksińskiego.
  6. Mój ulubiony bohater literacki. Uzasadnienie wyboru.
  7. Przedstawienie ulubionej książki / obrazu / filmu.
  8. Najpopularniejsze dzieła sztuki – opis jednego przykładu wylosowanego z:
   − „Myśliciel” – August Rodin
   − „Wieża Babel” – Peter Brueghel
   − „Dama z łasiczką” – Leonardo da Vinci
   − „Rycerz, śmierć i diabeł” - Albrecht Dürer
   − „Amor i Psyche” - Albert Canova
   − „Apollo i Dafne” – Gianlorenzo Bernini
   − „Rejtan“ - Jan Matejko
   − „Wędrowiec nad morzem mgły" - Caspar David Friedrich
   − „Krzyk" – Edward Munch
   − „Portret małżonków Arnolfini” – Jan van Eyck
   − „Śmierć Sokratesa” – Luis David
   − „Kabaret Les Ambassedeurs" – Henry de Touleouse Lautreck
  9. Charakterystyka współczesnych/ awangardowych/ form wypowiedzi artystycznej: asamblaż, instalacja, happening, performance.
  10. Dziecko jako bohater wybranych dzieł malarskich i literackich.

Kryteria oceny:

poprawność kompozycji zadanego tematu | zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, koloru) | bogactwo środków ekspresji plastycznej | umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi

Punktacja: 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

rysunek: 0-20 punktów | malarstwo: 0-20 punktów | kompozycja: 0-20 punktów | maksymalnie można uzyskać 60 punktów (3 x 20)

wypowiedź na temat dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-10 punktów | teczka prac: 0-10

Pozytywne przejście rekrutacji: 

Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata najmniej 30 punktów (50% punktów możliwych do uzyskania). Brak otrzymania punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

Jeśli liczba kandydatów spełniających w/w warunek jest większa niż liczba wolnych miejsc w klasie liczy się ilość zdobytych punktów.

W przypadku kiedy na końcu listy znajdą się kandydaci o tej samej ilości punktów o przyjęciu decydują tzw. kryteria społeczne (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe z późn. zm., tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz 996 art. 142, art. 131 ust.2)


 

ZASADY REKRUTACJI

4. Kwalifikacja do klasy 1-szej PLSP

Na listach uczniów zakwalifikowanych do klasy 1-szej PLSP znajdą się kandydaci, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, wg ilości zdobytych punktów. 

Ostateczne ustalenie listy uczniów klasy 1 PLSP nastąpi po dostarczeniu przez kandydatów wymaganej dokumentacji. [oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału świadectwa egzaminu ósmoklasisty OKE]

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

21 czerwca 2021 | godz.10:00 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 PLSP

25 czerwca  - 2 lipca 2021 | składanie świadectw ukończenia szkoły (oryginał)

7 lipca 2021 | ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy 1 PLSP w Katowicach i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2021 | godz.17:00 | spotkanie on-line osób przyjętych do klasy 1 PLSP w Katowicach wraz z rodzicami

         9 - 16 lipca 2021 | składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE (oryginał)

 

 


 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI 2021/2022

Informacje na temat terminów mogą ulec zmianie, będą aktualizowane zgodnie z rozporządzeniami wynikającymi z przebiegu pandemii.

1 kwietnia 2021 | otwarcie rejestracji elektronicznej 

31 maja 2021 | zakończenie rejestracji elektronicznej i konsultacji on-line z kandydatami

31 maja 2021 | zamknięcie listy kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego

12 czerwca 2021 | egzamin wstępny z rysunku, malarstwa i kompozycji

21 czerwca 2021 | godz.10:00 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy 1 PLSP

25 czerwca  - 2 lipca 2021 | składanie świadectw ukończenia szkoły (oryginał)

7 lipca 2021 | ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy 1 PLSP w Katowicach i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca 2021 | godz.17:00 | spotkanie on-line osób przyjętych do klasy 1 PLSP w Katowicach wraz z rodzicami

         9 - 16 lipca 2021 | składanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty OKE (oryginał)