Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Spis treści

W związku z zaistniałą sytuacją trwa zmiana zasad rekrutacji uczniów do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 i związana z tym przebudowa strony systemu rekrutacji.

Rekrutacji elektroniczna jest już dostępna na stronie https://rekrutacja.plastyk.katowice.pl

 

Zespół Szkół Plastycznych w Katowicach ogłasza nabór
do klasy 1 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Józefa Pankiewicza na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie typów szkół artystycznych publicznych i niepublicznych.

Do klasy pierwszej przyjmuje się absolwentów ósmej klasy SP, którzy nie przekroczyli 17 roku życia, wykazują się odpowiednimi uzdolnieniami plastycznymi i manualnymi, wrażliwością artystyczną oraz zainteresowaniami artystyczno-zawodowymi. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na postawie egzaminu wstępnego oraz dostarczonych dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły podstawowej oraz przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty OKE.


 

 O SZKOLE

Szkoła Plastyczna w Katowicach rozpoczęła swoją działalność w 1947 roku, jest więc placówką z długoletnim stażem i bogatym dorobkiem w dziedzinie kształcenia plastycznego młodzieży. Z dniem 1 września 2019 roku na podstawie rozporządzenia MKiDN dotychczasowe liceum plastyczne oraz ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych staną się liceum sztuk plastycznych. Na rok szkolny 2020/2021 przeprowadzony zostanie nabór do 1 klasy liceum sztuk plastycznych. Nauka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólnoplastyczne, z rysunku i malarstwa, rzeźby, podstaw projektowania i kompozycji, projektowania multimedialnego, podstaw filmu i fotografii, historii sztuki, specjalności artystycznych, oraz ogólnokształcące. Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie 4 specjalności artystycznych: TECHNIKI GRAFICZNE | TECHNIKI RZEŹBIARSKIE | FORMY UŻYTKOWE: JUBILERSTWO | FILM I FOTOGRAFIA: REALIZACJE INTERMEDIALNE. Pod koniec klasy 1 PLSP uczniowie dokonują wyboru specjalizacji po zapoznaniu się z każdą ze specjalności oraz wybierają naukę na poziomie rozszerzonym z następujących przedmiotów: historia sztuki [obowiązkowo], język polski, matematyka, j. angielski [do wyboru]. Nauka w szkole kończy się egzaminem dyplomowym i maturalnym, uprawniającym do wyboru studiów w różnych dziedzinach, w kraju i zagranicą.

Aby rozpocząć naukę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych należy pozytywnie przejść egzamin wstępny przeprowadzany zgodnie z ustawą z dn. 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe. 

Przed egzaminem wstępnym szkoła prowadzi nabór elektroniczny poprzez stronę szkoły [nie kuratorium!] oraz konsultacje prac plastycznych kandydata!

Od września do maja szkoła prowadzi nieodpłatne zajęcia dla kandydatów do klasy 1 PLSP w każdy poniedziałek, w godz. 16:15–17:45

 

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest szkołą artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do PLSP należy zgłosić się na konsultacje z teczką prac oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru. Od roku 2016 szkoła wprowadziła własny system elektronicznego składania wniosków, nie zwalnia to jednak kandydata od osobistego złożenia dokumentów i zaprezentowania prac domowych podczas konsultacji.

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest konieczne, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

1. Rejestracja elektroniczna

Dlaczego szkoły nie ma w ogólnodostępnym elektronicznym systemie logowania?

Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, jest placówką artystyczną, która znajduje się pod bezpośrednim nadzorem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a w systemie elektronicznym znajdują się tylko szkoły, które nadzoruje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Aby przystąpić do egzaminów wstępnych do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych należy zgłosić się na konsultacje z teczką prac oraz dostarczyć wymagany przez szkołę, komplet dokumentów. Dokonanie tych formalności w odpowiednim terminie oznacza, że kandydat przystępuje do egzaminów wstępnych. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych jest dodatkową szkołą wyboru. Od roku 2016 szkoła wprowadziła własny system elektronicznego składania wniosków, nie zwalnia to jednak kandydata od osobistego złożenia dokumentów i zaprezentowania prac domowych podczas konsultacji.

Rejestracja elektroniczna kandydatów do klasy pierwszej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych odbywa się za pomocą strony rekrutacja.plastyk.katowice.pl

Formularz rejestracyjny znajduje się w zakładce rekrutacja.

Rejestracja elektroniczna będzie udostępniona kandydatom od kwietnia do końca maja 2020

Kandydat po wypełnieniu formularza rejestracyjnego powinien wygenerować plik PDF, wydrukować go, a następnie potwierdzić podpisami i pieczęciami w stosownych miejscach, potwierdzając tym samym prawdziwość danych.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do szkoły w trakcie konsultacji wraz z innymi dokumentami.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

2. Konsultacje dla kandydatów do klasy 1-szej Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Od kwietnia do końca maja w siedzibie szkoły odbywają się rozmowy z kandydatami do klasy 1-szej PLSP. Na konsultacje kandydaci do klasy 1-szej zgłaszają się osobiście, możliwa jest obecność rodzica. Na konsultacje należy przynieść teczkę z własnymi pracami (około 20 prac, może być więcej) wykonanymi w różnych technikach, które przedstawią szerokie zainteresowania artystyczne kandydata. Ponadto należy złożyć opisaną teczkę z dokumentami. Na konsultacjach zostaną kandydatowi wybrane prace do przedstawienia komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu teoretycznego. Kandydat zobowiązany jest przynajmniej raz przyjść na konsultacje. Przejście przez konsultacje umieszcza kandydata na liście przystępujących do egzaminów wstępnych.

 

Terminarz konsultacji:

Czas trwania konsultacji: 16 kwietnia - 31 maja 2020 roku (w systemie elektronicznym) | każdy poniedziałek

Godziny konsultacji: 15:00-18:00 

Miejsce konsultacji: parter, czytelnia - sala nr 4a

Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotów artystyczno-zawodowych szkoły

 

Teczka z pracami:

Około 20 prac wykonanych w różnych technikach, które przedstawią zainteresowania artystyczne kandydata:

  • malarstwo
  • rysunek, szkice
  • dokumentacja fotograficzna wykonanych rzeźb lub innych form przestrzennych
  • fotografia, projektowanie i in., (wykonane zdjęcia powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym / nie przeglądamy zdjęć na telefonie komórkowym!)

Format prac dowolny | Prosimy nie zwijać prac w rulon i nie składać ich!

 

Teczka z dokumentami:

  • Arkusz rejestracyjny wydrukowany ze strony rekrutacja.plastyk.katowice.pl potwierdzony podpisami właściwych osób oraz pieczęciami [podanie do szkoły, kwestionariusz osobowy wraz z życiorysem, zaświadczenie o uczęszczaniu do klasy 8 SP wraz z wyciągiem ocen z półrocza klasy 8 SP, opinia szkoły o uczniu]
  • świadectwo ukończenia klasy 7 SP [może być poświadczone lub kolorowe ksero]
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk,
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres),
  • Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej* (jeśli dotyczy)
  • Zaświadczenie wydane przez komisje konkursowe (laureaci, finaliści konkursów lub olimpiad przedmiotowych)* (jeśli dotyczy)
  • Biała tekturowa teczka powinna być opisana w dolnym prawym rogu:

 Kandydat do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych

Na rok szkolny 2020/2021

Imię i nazwisko

 

Po co i jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie jest konieczne, żeby przystąpić do egzaminów wstępnych. Szkoła musi mieć informację o tym, czy środowisko pracowni artystycznej (farby, rozpuszczalniki, kwasy, kurz i pył) nie działa na kandydata niekorzystnie i nie wywoła u niego niepożądanych reakcji podczas pracy. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w zawodzie plastyk.

 


 

ZASADY REKRUTACJI

3. Egzamin wstępny

Egzamin wstępny do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych jest podzielony na część praktyczną i teoretyczną. W części praktycznej kandydaci wykonują prace plastyczne z rysunku, malarstwa, kompozycji na zadany przez komisję egzaminacyjną temat. W części teoretycznej sprawdzana będzie znajomość i zainteresowania kandydata historią sztuki i zjawiskami kulturalnymi w zakresie objętym podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej [zagadnienia zostaną udostępnione na stronie internetowej szkoły]. Podczas tej części egzaminu kandydat przedstawia również teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji. Na egzamin kandydaci zgłaszają się z ważną legitymacją szkolną.

Terminarz egzaminów wstępnych:

Egzamin praktyczny: 12 czerwca 2020 roku | piątek

godzina: 9:30-12:50 | zbiórka i sprawdzenie obecności 30 min. wcześniej 9:00

miejsce: parter, sala wystawowa

Egzamin z historii sztuki: 15-17 czerwca 2020 roku | poniedziałek – środa

godzina: od 9:00 | prosimy przyjść ok. 30 min. wcześniej niż wyznaczona godzina

miejsce: 1 piętro, sala nr 104

EGZAMIN PRAKTYCZNY | 12 czerwca 2020

Rysunek /godz. 9:30 – 10:30

Na egzamin z rysunku należy ze sobą przynieść:

     • 2 miękkie ołówki,
     • 2 twarde ołówki,
     • gumkę do gumowania,
     • kartkę formatu A3.

Malarstwo / godz. 10:40 – 11:40

Na egzamin z malarstwa należy ze sobą przynieść:

     • farby plakatowe, pędzle, pojemnik na wodę,
     • paletę do mieszania kolorów,
     • kartkę formatu A3.

Kompozycja / godz. 11:50 – 12:50

Na egzamin z kompozycji należy ze sobą przynieść:

     • narzędzia rysunkowe, ołówki, markery, mazaki, kredki, 
     • nożyczki, klej,
     • kartkę formatu A3.

 

EGZAMIN USTNY | 15-17 czerwca 2020

Dzień i godzina egzaminu ustnego ustalona zostanie po zakończeniu konsultacji i widoczna będzie dla kandydatów po zalogowaniu się do systemu rekrutacji na stronie szkoły od 1 czerwca 2020 roku / informację będzie można uzyskać również telefonicznie

     • W czasie wypowiedzi ustnej sprawdzone zostaną zainteresowania kandydata wskazaną dziedziną sztuki i zjawiskami kulturalnymi. 
     • Kandydat przedstawia również komisji teczkę z pracami, które zostały wybrane podczas wcześniejszych konsultacji.

Zagadnienia do egzaminu z historii sztuki

Lista zagadnień, na podstawie których tworzone będą pytania znajduje się na stronie szkoły w zakładce REKRUTACJA | Zagadnienia opracowano na bazie podstawie programowej kształcenia ogólnego szkoły podstawowej

  1. Rozpoznawanie i analiza najważniejszych stylów w architekturze europejskiej – romanizm, gotyk, renesans, barok, klasycyzm.
  2. Zabytki architektury w najbliższej okolicy i regionie.
  3. Ciekawa wystawa obejrzana w muzeum lub galerii.
  4. Charakterystyka i rozpoznawanie najważniejszych dziedzin plastyki: malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film.
  5. Rozpoznawanie i charakterystyka twórczości: Rafaela, Michała Anioła, Rembrandt’a van Rijn, Jana Matejki, Stanisława Wyspiańskiego, Claude’a Moneta, Pablo Picassa, Salvadora Dali, Zdzisława Beksińskiego.
  6. Mój ulubiony bohater literacki. Uzasadnienie wyboru.
  7. Przedstawienie ulubionej książki / obrazu / filmu.
  8. Najpopularniejsze dzieła sztuki – opis jednego przykładu wylosowanego z:
   − „Myśliciel” – August Rodin
   − „Wieża Babel” – Peter Brueghel
   − „Dama z łasiczką” – Leonardo da Vinci
   − „Rycerz, śmierć i diabeł” - Albrecht Dürer
   − „Amor i Psyche” - Albert Canova
   − „Apollo i Dafne” – Gianlorenzo Bernini
   − „Rejtan“ - Jan Matejko
   − „Wędrowiec nad morzem mgły" - Caspar David Friedrich
   − „Krzyk" – Edward Munch
   − „Portret małżonków Arnolfini” – Jan van Eyck
   − „Śmierć Sokratesa” – Luis David
   − „Kabaret Les Ambassedeurs" – Henry de Touleouse Lautreck
  9. Charakterystyka współczesnych/ awangardowych/ form wypowiedzi artystycznej: asamblaż, instalacja, happening, performance.
  10. Dziecko jako bohater wybranych dzieł malarskich i literackich.

Kryteria oceny:

poprawność kompozycji zadanego tematu | zdolności obserwacyjne (umiejętność postrzegania bryły, perspektywy, światłocienia, koloru) | bogactwo środków ekspresji plastycznej | umiejętność wypowiedzi na wybrany temat, znajomość zagadnień i właściwej terminologii, styl wypowiedzi,

Punktacja: 

Oceny wyników uzyskanych przez kandydata podczas poszczególnych części egzaminu dokonuje komisja w formie punktowej: 

rysunek: 0-20 punktów | malarstwo: 0-20 punktów | kompozycja: 0-20 punktów | 

wypowiedź na temat dziedzin sztuki czy zjawisk kulturalnych: 0-10 punktów | teczka prac: 0-10

Pozytywne przejście rekrutacji: 

Warunkiem pozytywnego przejścia rekrutacji jest uzyskanie przez kandydata najmniej 40 punktów (50% punktów możliwych do uzyskania). Brak otrzymania punktów z którejkolwiek części egzaminu dyskwalifikuje kandydata.

Jeśli liczba kandydatów spełniających w/w warunek jest większa niż liczba wolnych miejsc w klasie liczy się ilość zdobytych punktów.

W przypadku kiedy na końcu listy znajdą się kandydaci o tej samej ilości punktów o przyjęciu decydują tzw. kryteria społeczne (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe z późn. zm., tekst jednolity z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 poz 996 art. 142, art. 131 ust.2)

 


 

ZASADY REKRUTACJI

4. Kwalifikacja do klasy 1-szej PLSP

Na listach uczniów zakwalifikowanych do klasy 1-szej PLSP znajdą się kandydaci, którzy pozytywnie przeszli rekrutację, wg ilości zdobytych punktów. 

Ostateczne ustalenie listy uczniów klasy 1 PLSP nastąpi po dostarczeniu przez kandydatów wymaganej dokumentacji. [świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i świadectwo egzaminu ósmoklasisty OKE]

Kandydat zobowiązany jest do złożenia wymaganych przez szkołę dokumentów w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjno-kwalifikacyjnego lub nieuwzględnienie jego osiągnięć i uprawnień.

22 czerwca 2020 | godz.10:00 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy 1 PLSP

do 29 czerwca 2020 | składanie świadectwa ukończenia szkoły wraz z wynikami OKE

30 czerwca 2020 | ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 PLSP

30 czerwca 2020 | godz.17:00 | spotkanie osób zakwalifikowanych do klasy 1 PLSP wraz z rodzicami

 


 

HARMONOGRAM  REKRUTACJI

Informacje na temat terminów będą aktualizowane zgodnie z rozporządzeniami wynikającymi z przebiegu pandemii.

Kwiecień-maj 2020 | otwarcie rejestracji elektronicznej 

Kwiecień-maj 2020 | konsultacje dla kandydatów/każdy poniedziałek godz. 1500-1800

29 maja 2020 | zakończenie rejestracji elektronicznej i konsultacji 

29 maja 2020 | zamknięcie listy kandydatów przystępujących do egzaminu wstępnego

12 czerwca 2020 | egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji

15-17 czerwca 2020 | egzamin z historii sztuki wraz z przeglądem prac

22 czerwca 2020 | godz. 1000 | ogłoszenie listy zakwalifikowanych do klasy 1 PLSP 

do 29 czerwca 2020 | składanie świadectw ukończenia szkoły wraz z wynikami OKE

30 czerwca 2020 | godz. 1700 | ogłoszenie ostatecznej listy przyjętych i nieprzyjętych do klasy 1 PLSP

30 czerwca 2020 | spotkanie osób przyjętych do klasy 1 PLSP wraz z rodzicami